Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Strona umożliwia wyszukiwanie:

 1. upoważnień stałych podpisanych podpisem elektronicznym:
 • do wydawania w imieniu Zakładu decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz do wydawania w imieniu Prezesa Zakładu decyzji i postanowień w sprawach wynikających z:
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.),
  • zadań powierzonych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesowi Zakładu na podstawie innych ustaw;
 •  do reprezentowania Zakładu jako wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, upadłościowego oraz postępowań restrukturyzacyjnych;
 •  do wydawania postanowień w sprawie rozpatrzenia sprzeciwów płatników składek wobec podjęcia i wykonywania przez inspektorów kontroli Zakładu czynności z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 •  do wydawania postanowień o zabezpieczeniu dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli na czas rozpatrywania sprzeciwu;
 •  do wydawania zaświadczeń potwierdzających zastosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego;
 • do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność udzielone dyrektorom oddziałów i zastępcom dyrektorów oddziałów;
 • do rozstrzygania spraw związanych z przystąpieniem do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w Polsce, polskich marynarzy zatrudnionych w Norwegii;
 • do wydawania decyzji w sprawach umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego;
 • do wydawania decyzji w sprawach o umarzanie należności z tytułu składek pobieranych przez Zakład oraz w sprawach o odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Upoważnienia zostały podpisane podpisem elektronicznym Prezesa ZUS weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Do odczytu i weryfikacji dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym służy oprogramowanie proCertum Smart Sign dostępne pod adresem http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_proCertum_Smart_Sign.xml

 1. upoważnień stałych udzielanych w formie papierowej: *
 • dyrektorom oddziałów m.in. do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń:
  • w sprawach wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie zadań powierzonych na podstawie innych ustaw,
  • w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek,
  • w sprawach umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego,
  • w sprawach o odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;
 • pozostałym członkom kierownictwa terenowych jednostek organizacyjnych:
  • do wydawania decyzji w sprawach umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego;
  • do wydawania decyzji w sprawach o umarzanie należności z tytułu składek pobieranych przez Zakład oraz w sprawach o odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

 

* upoważnienia udzielane od dnia 1 maja 2012 r. (według stanu osobowego od dnia 1 października 2013 r.)

do dnia 23 listopada 2016 r.

Aby wyszukać pełnomocnictwo proszę podać:

UWAGA! Pole Imię musi składać się z minimum 3 znaków.
Pole imię nie może być puste.
Pole imię nie może być puste.
UWAGA! Pole Nazwisko musi składać się z minimum 3 znaków.
Pole nazwisko nie może być puste.
Pole nazwisko nie może być puste.

lub

Pole nr upoważnienia nie może być puste.
Pole nr upoważnienia nie może być puste.