Zgłoś nadużycie lub korupcję

Zostań sygnalistą – zgłoś nieprawidłowość lub korupcję!

Sygnalista to osoba, która w dobrej wierze ujawnia informacje, mogące świadczyć o nieprawidłowościach w danej organizacji lub zachowaniach noszących znamiona korupcji. Takie sytuacje godzącą w interes tej organizacji i zagrażają interesowi publicznemu.

Sygnalistą może być każdy, kto posiada informacje o nieprawidłowościach lub korupcji np. pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, wykonawcy etc.

Nieprawidłowości to konflikt interesów oraz wszelkie działania nielegalne lub nieuczciwe, takie jak:

  • nadużycie władzy,
  • niedopełnienie obowiązków,
  • nepotyzm,
  • kumoterstwo.

Korupcja jest działaniem pracownika lub eksperta zewnętrznego, które podejmuje w interesie prywatnym, indywidualnym lub grupowym. Jest to działanie w zamian za nienależne korzyści (materialne lub niematerialne) dla siebie lub innych osób, a nawet za samą obietnicę korzyści.

Nieprawidłowości i korupcja prowadzą do nieuprawnionego wykorzystywania i marnowania pieniędzy publicznych.

Informacje o nieprawidłowościach i korupcji w ZUS możesz zgłosić:

  • elektronicznie, za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego niżej lub mailem na adres: SekretariatDKW@zus.pl,
  • listownie na adres: Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3,5 (z adnotacją: do rąk własnych),
  • telefonicznie pod numerem: 22 667 19 75 lub 22 667 19 65,
  • osobiście, po ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zgłoszenia są anonimowe.  Nie zbieramy żadnych danych o sygnaliście (np. adres IP, lokalizacja etc.).

Dostęp do bazy zgłoszeń mają wyłącznie uprawnieni do jej obsługi pracownicy ZUS.

Jeśli zdecydujesz się ujawnić  swoją  tożsamość (np. aby  przyspieszyć  wyjaśnienie sprawy), twoje dane osobowe są chronione. Nie udostępniamy ich osobom trzecim bez twojej pisemnej zgody.

Ważne!

Osoba, która wręczyła łapówkę nie podlega karze, jeśli poinformuje o tym organ powołany do ścigania przestępstw, zanim ten organ dowie się o  korupcji z innego źródła  (por. art. 299 § 6 art. 230 a § 3 oraz art. 296a § 5 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137).

Pole nie może być puste ani dłuższe niż 4500 znaków.
Weryfikacja niepoprawna.
Odśwież