Analityk ds. ulg i umorzeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Olsztynie

Nazwa komórki organizacyjnej

Samodzielny Referat Realizacji Dochodów w Inspektoracie ZUS w Kętrzynie

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Olsztynie
Plac Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Województwo

warmińsko-mazurskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Analityk ds. ulg i umorzeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, ekonomia, administracja)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego
- znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
- terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji
- umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
- umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawne wnioskowanie
- chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia realizację zadań z zakresu udzielania ulg i umarzania należności z tytułu składek oraz nienależnie pobranych świadczeń.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i nazwy stanowiska, o które ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz posiadane doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania do Oddziału ZUS w Olsztynie.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Olsztynie
Plac Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn
z dopiskiem „oferta pracy”

lub osobiście do Wydziału Spraw Pracowniczych
ul. 1 Maja 10, pok. 312
tel. 89 52 12 443

Dodatkowe informacje

- prosimy o umieszczenie w CV adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego
- skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- dokumentacja niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- oferty złożone lub wpływające pocztą po terminie nie będą rozpatrywane
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce świadczenia pracy:
Inspektorat ZUS w Kętrzynie
ul. Reja 10
11-400 Kętrzyn

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)