Analityk ds. ulg i umorzeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS II Oddział w Warszawie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Realizacji Dochodów

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Analityk ds. ulg i umorzeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja, ekonomia)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- znajomość analizy finansowej
- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do ustawy
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- umiejętność interpretacji przepisów prawa i właściwego ich stosowania
- umiejętność prowadzenia negocjacji
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- orientacja na klienta
- komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia realizację zadań z zakresu udzielania ulg i umarzania należności z tytułu składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności FAL w zakresie analizy wniosków.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, w razie możliwości ze wskazaniem adresu e-mail lub nr telefonu
- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula).

Termin, do którego należy składać dokumenty

28 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
Wydział Spraw Pracowniczych, pokój 408
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Dokumenty składane osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

Dodatkowe informacje

- poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
- umowa na czas zastępstwa
- dokumenty aplikacyjne są przyjmowane w godzinach od 8 do 14
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)