Doradca ds. emerytalnych

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Sosnowcu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji w Inspektoracie ZUS w Zawierciu

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział Sosnowiec, ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec

Województwo

śląskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Doradca ds. emerytalnych

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (polityka społeczna, prawo, administracja, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, pedagogika)
- minimum 2 lata pracy związanej z obsługą spraw emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
- umiejętność stosowania przepisów
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
- umiejętność sprawnej, życzliwej i rzetelnej obsługi klientów
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność przekonywania
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- znajomość technik obsługi klienta
- terminowość / rzetelność
- samodzielność / odpowiedzialność
- stanowczość / pewność siebie
- umiejętność obsługi pakietu MS Office

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia obsługę klientów w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych oraz udziela informacji przyszłym świadczeniobiorcom w zakresie czynników wpływających na wysokość świadczenia oraz warunków i terminów związanych z przejściem na emeryturę.

Wymagane dokumenty

- CV, list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS Sosnowiec.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział Sosnowiec, ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec, Wydział Spraw Pracowniczych
Pokój Nr 309, Telefon Nr (0-32) 3683488

Dodatkowe informacje

- umowa na czas zastępstwa
- rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Zawierciu
ul. Blanowska 2, 42-400 Zawiercie

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)