Doradca ds. emerytalnych

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Gdańsku

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji w Inspektoracie ZUS Gdańsk Wrzeszcz

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Województwo

pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Doradca ds. emerytalnych

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (polityka społeczna, prawo, administracja, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, pedagogika)

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość Ustawy o emeryturach kapitałowych
- znajomość Ustawy o emeryturach pomostowych
- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych i rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość Ustawy o rencie socjalnej i rozporządzeń do tej ustawy
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
- terminowość, rzetelność
- samodzielność, odpowiedzialność,
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych oraz pisemnych
- działanie procesowe/nastawienie na proces
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- opanowanie
- umiejętność stosowania przepisów
- umiejętność obsługi klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia obsługę klientów w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych oraz udziela informacji przyszłym świadczeniobiorcom w zakresie czynników wpływających na wysokość świadczenia oraz warunków i terminów związanych z przejściem na emeryturę.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty

30 maja 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gdańsku

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Dodatkowe informacje

- dokumentacja niekompletna oraz złożona po terminie nie będzie uwzględniana
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS Gdańsk Wrzeszcz
ul. Tuwima 9
80-210 Gdańsk

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)