Doradca ds. emerytalnych

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Toruniu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wieloosobowe Stanowisko Obsługi Klientów i Korespondencji

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń

Województwo

kujawsko-pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Doradca ds. emerytalnych

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (polityka społeczna, prawo, administracja, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, pedagogika)
- minimum 1 rok pracy związanej z obsługą spraw emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
- komunikatywność
- rzetelność
- nastawienie na wyniki
- terminowość
- samodzielność
- odpowiedzialność
- opanowanie
- poprawne przekazywanie informacji ustnych
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia obsługę klientów w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych oraz udziela informacji przyszłym świadczeniobiorcom w zakresie czynników wpływających na wysokość świadczenia oraz warunków i terminów związanych z przejściem na emeryturę.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce: Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

29 czerwca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń
Wydział Spraw Pracowniczych
pokój 225

Dodatkowe informacje

- miejsce wykonywania pracy:
Biuro Terenowe w Rypinie
ul. Mławska 12
87-500 Rypin
- umowa na czas określony w celu zastępstwa
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
- oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Sylwia Kruszyńska, Ostrowite
Żaneta Kolasińska, Żałe
Sylwia Głowacka, Zduny
Małgorzata Czaplińska, Rypin