Doradca ds. emerytalnych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Chrzanowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chrzanowie
  ul. Oświęcimska 14
  32-500 Chrzanów

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Doradca ds. emerytalnych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - minimum 1 rok stażu pracy ogółem

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (polityka społeczna, prawo, administracja, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, pedagogika)
  - minimum 2 lata pracy związanej z obsługą spraw emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  - znajomość technik obsługi klienta
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu, terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, poprawne przekazywanie informacji ustnych, działanie procesowe/nastawienie na proces
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych, rozwiązywanie problemów, poprawne wnioskowanie, opanowanie, umiejętność stosowania przepisów, obsługa klienta

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - informuje klientów i udziela wyjaśnień w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych oraz zmieniających się przepisów emerytalno-rentowych w szczególności: w zakresie warunków nabywania uprawnień, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń, warunków zawieszalności świadczeń, zbiegu prawa do świadczeń, przeliczania lub ponownego ustalania świadczeń, kapitału początkowego, świadczeń emerytalnych podlegających koordynacji, zasad pobierania emerytur przyznanych na podstawie umów międzynarodowych, zmiany dot. wieku emerytalnego, a także trybu wnoszenia sprzeciwów i odwołań od orzeczeń i decyzji w sprawach emerytalno-rentowych
  - udziela wyjaśnień w indywidualnych sprawach dotyczących przyznania lub odmowy przyznania świadczenia, sposobu ustalania jego wysokości, dokonanych potrąceń, wysokości kapitału początkowego, uwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych - na podstawie dokumentów i danych zawartych w aktach ubezpieczonego/świadczeniobiorcy oraz w systemie informatycznym ZUS
  - udziela klientom pomocy i instruktażu w kompletowaniu wniosków oraz weryfikuje wnioski i wprowadza dane ich dotyczące do systemu informatycznego (uwzględniając zmiany przepisów emerytalno-rentowych), rejestruje korespondencję, wystawia poświadczenia oraz zaświadczenia w szczególności w zakresie pobieranych świadczeń oraz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
  - przyjmuje odwołania od decyzji w sprawach emerytalno-rentowych oraz przyjmuje reklamacje związane z wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych, a także sprzeciwów od orzeczeń wydawanych przez lekarzy orzeczników
  - udostępnia oryginały lub uwierzytelnione kserokopie świadectwa pracy z akt emerytalno-rentowych oraz oryginały świadectw zwróconych z decyzją nieodebraną przez osobę zainteresowaną, znajdujących się w aktach kapitału początkowego
  - potwierdza profile ePUAP oraz PUE, a także dokonuje rezerwacji wizyt klientom
  - wydaje klientom broszury, ulotki i formularze

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega oraz jednostki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  21 grudnia 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Chrzanowie

 • Miejsce składania dokumentów

  - korespondencyjnie:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chrzanowie
  Wydział Kadrowo-Płacowy /pokój 201, piętro 2, budynek B/
  ul. Oświęcimska 14
  32-500 Chrzanów

  - osobiście:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chrzanowie
  Dziennik Podawczy - Informacja Ogólna /Sala Obsługi Klienta, piętro 0, budynek A/
  ul. Oświęcimska 14
  32-500 Chrzanów

  kontakt telefoniczny:
  32/6245326

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  - proces rekrutacyjny obejmował będzie ocenę formalną dokumentów kandydatów, test pisemny sprawdzający wiedzę kandydatów oraz rozmowę kwalifikacyjną zawierającą badanie kompetencji kandydatów
  - rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne drogą mailową lub telefoniczną
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.