Doradca ds. ulg i umorzeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Krakowie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Realizacji Dochodów

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków

Województwo

małopolskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Doradca ds. ulg i umorzeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe magisterskie (nauki społeczne, gospodarka, administracja, ekonomia, prawo)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi lub obsługą klientów

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie egzekucji sądowej
- znajomość ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- odpowiedzialność, zaangażowanie/silna motywacja
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- komunikatywność, rzetelność
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- orientacja na klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia realizację zadań z zakresu udzielania ulg i umarzania należności z tytułu składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności FAL w zakresie przyjmowania wniosków oraz bezpośrednich kontaktów z klientami.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (tzn. kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków
Stanowisko Informacja ogólna /Dziennik Podawczy

Dodatkowe informacje

- umowa na czas zastępstwa
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)