Doradca ds. ulg i umorzeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Krakowie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Realizacji Dochodów

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków

Województwo

małopolskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Doradca ds. ulg i umorzeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe magisterskie (nauki społeczne, gospodarka, administracja, ekonomia, prawo)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi lub obsługą klientów

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie egzekucji sądowej
- znajomość ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- odpowiedzialność, zaangażowanie/silna motywacja
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- komunikatywność, rzetelność
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- orientacja na klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia realizację zadań z zakresu udzielania ulg i umarzania należności z tytułu składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności FAL w zakresie przyjmowania wniosków oraz bezpośrednich kontaktów z klientami.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (tzn. kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków
Stanowisko Informacja ogólna /Dziennik Podawczy

Dodatkowe informacje

- umowa na czas zastępstwa
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Monika Jarosz, Giebułtów
Aneta Kierzkowska, Kraków
Marzena Kozyra, Kraków
Marta Marjasz, Kraków
Beata Sądel, Wieliczka