Doradca ds. ulg i umorzeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Dochodów w Inspektoracie ZUS w Gdyni

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Doradca ds. ulg i umorzeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe magisterskie (nauki społeczne, gospodarka, administracja, ekonomia, prawo)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi lub obsługą klientów

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i dokumentacji ubezpieczeniowej
  - znajomość Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  - znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office i Internet Explorer
  - komunikatywność i orientacja na klienta
  - rzetelność połączona z umiejętnością planowania, podejmowania decyzji
  i organizowania pracy własnej
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i pracy pod presją czasu
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - terminowość
  - rzetelność
  - samodzielność
  - odpowiedzialność
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji pisemnych
  - umiejętność stosowania przepisów
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia realizację zadań z zakresu udzielania ulg i umarzania należności z tytułu składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności FAL w zakresie przyjmowania wniosków oraz bezpośrednich kontaktów z klientami.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
  o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  21 grudnia 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gdańsku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  Wydział Spraw Pracowniczych
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk
  z dopiskiem „do rąk własnych”

 • Dodatkowe informacje

  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Gdyni
  ul. Władysława IV 24
  81-364 Gdynia

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych (sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku),
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.