ds. obsługi świadczeń krótkoterminowych

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Nazwa komórki organizacyjnej

Samodzielny Referat Obsługi klientów i korespondencji

Adres jednostki organizacyjnej

ul. Sikorskiego 42
66-400Gorzów Wlkp.

Województwo

lubuskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

ds. obsługi świadczeń krótkoterminowych

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie
- minimum 1 rok stażu pracy

Wymagania pożądane:
- wykształcenie wyższe (polityka społeczna, prawo, administracja, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, pedagogika)
- minimum 2 lata pracy związanej z obsługą spraw emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe

- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
- terminowość
- rzetelność
- samodzielność
- odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych
- działanie procesowe / nastawienie na proces
- podejmowanie decyzji
- rozwiazywanie problemów
- stanowczość /pewność siebie
- poprawne wnioskowanie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

* Udziela informacji w zakresie:
- warunków przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń krótkoterminowych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także zasiłków pogrzebowych,
- zasad wydawania zaświadczeń lub decyzji dotyczących świadczeń, orzekania o czasowej niezdolności do pracy, świadczeń rehabilitacyjnych, kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy, przeprowadzania rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS oraz przyjmowania i weryfikacji poprawności wniosków o rehabilitację leczniczą, refundacji świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrotu kosztów badań i wyrobów medycznych,
- świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego oraz instytucji właściwych do załatwienia tych spraw w poszczególnych państwach członkowskich.systemu informatycznego (uwzględniając zmiany przepisów emerytalno - rentowych), rejestruje korespondencję, wystawia poświadczenia oraz zaświadczenia w szczególności w zakresie pobieranych świadczeń oraz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

* Udziela pomocy i instruktażu w wypełnianiu, przyjmuje, weryfikuje i wprowadza do systemu informatycznego wnioski, formularze i dokumentację w sprawach dotyczących: ustalania prawa do świadczeń przysługujących w razie choroby i macierzyństwa (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego) oraz z tytułu wypadów przy pracy i chorób zawodowych (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego), zasiłków pogrzebowych w razie śmierci ubezpieczonego, osoby pobierającej zasiłek po ustaniu tytułu ubezpieczenia, osoby pobierającej emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne oraz członków rodzin tych osób, świadczeń krótkoterminowych podlegających koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w ramach wykonywania postanowień umów międzynarodowych w zakresie uregulowanym porozumieniami wykonawczymi do tych umów, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych wystawionych przez lekarza leczącego, pokrycia kosztów przedmiotów ortopedycznych, zwrotu kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania, uznania wypłaconych świadczeń pieniężnych z ubezp.społ.w razie choroby i macierzyństwa oraz wydania opinii dot. prawidłowości świadczeń, realizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłków z ubezpieczeń społecznych, zmiany danych świadczeniobiorcy: identyfikacyjnych, adresowych, numeru konta bankowego, dotyczących Urzędu Skarbowego, kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.
* Przyjmuje: interwencje osób ubezpieczonych dotyczące naruszenia przez pracodawców ich uprawnień w zakresie korzystania ze świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa oraz świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, reklamacje związane z wypłatą świadczeń krótkoterminowych, wnioski i wystawia zaświadczenia w zakresie wysokości i okresów pobierania świadczeń krótkoterminowych.
* Udziela świadczeniobiorcom informacji na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym ZUS dotyczących wysokości świadczenia, terminu wypłaty, podstaw wymiaru, okresu wypłaty świadczeń i potrąceń oraz zmienia dane świadczeniobiorcy: dane identyfikacyjne, adresowe, wprowadzenie nowego lub zmiana poprzedniego rachunku bankowego.
* Poświadcza pobieranie zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia - dla celów świadczeń zdrowotnych.
* Obsługuje kopie zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA.
* Udziela świadczeniobiorcom informacji na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym ZUS dotyczących wysokości świadczenia, terminu wypłaty, podstaw wymiaru, okresu wypłaty świadczeń oraz potrąceń.
* Potwierdza profile ePUAP oraz PUE.
* Wydaje klientom broszury, ulotki i formularze.

Wymagane dokumenty

- CV (odręcznie podpisane)
- list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o które ubiega się kandydat (odręcznie podpisane)
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie niezbędne i pożądane oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

24 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS O/Gorzów Wlkp.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 42,
66-400 Gorzów Wlkp.
Wydział Spraw Pracowniczych, pok.255

Dodatkowe informacje

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
- oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce pracy
ZUS I/Sulęcin
Ul. Witosa 21
69-200 Sulęcin

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Magdalena Borowska, Sulęcin