Koordynator ds. zamówień publicznych dla projektów utrzymaniowych

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Koordynator ds. zamówień publicznych dla projektów utrzymaniowych

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze projektów utrzymaniowych IT
- minimum 5 lata stażu pracy
Pożądane:
- wykształcenie wyższe magisterskie (prawo, zamówienia publiczne)

Wymagania dodatkowe

- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
- terminowość i rzetelność
- samodzielność i odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność podejmowania decyzji
- innowacyjność
- prowadzenie dyskusji/nastawienie na porozumienie
- otwartość na zmiany/nastawienie na rozwój

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- koordynuje działania w zakresie przygotowania wniosku zakupowego dla określonych projektów zakupowych w obszarze utrzymania IT
- koordynuje przygotowanie i realizację planu przetargów w zakresie projektów utrzymaniowych
- uczestniczy w opracowaniu założeń i koncepcji doskonalenia i optymalizacji procedur w zakresie projektów utrzymaniowych
- monitoruje realizację postępowań przetargowych w Zakładzie w zakresie projektów utrzymaniowych

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
- kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Termin, do którego należy składać dokumenty

28 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje

- proces rekrutacji obejmować będzie sprawdzian wiedzy (w formie kazusów) oraz rozmowę kwalifikacyjną
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- złożonych dokumentów nie zwracamy
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)