Lekarz orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa komórki organizacyjnej

Lekarze Orzecznicy

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 1 B
63-400 Ostrów Wielkopolski

Województwo

wielkopolskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Lekarz orzecznik Zakładu

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- lekarz medycyny z tytułem specjalisty
- minimum 5 lat czynnego wykonywania zawodu lekarza

Pożądane:
- specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy, medycyna społeczna)
- minimum 1 rok pracy związanej z orzecznictwem lekarskim

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- gotowość do rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
- komunikatywność
- orientacja na klienta
- rzetelność
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność podejmowania decyzji
- odpowiedzialność i terminowość
- asertywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia wydawanie orzeczeń będących podstawą do wydania decyzji w sprawach świadczeń z ubezpieczenia społecznego, kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy dla celów pozaubezpieczeniowych oraz opinii lekarskich.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem miejsca wykonywania pracy
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dyplomu lekarza, zaświadczenie o posiadanej specjalizacji, dokumentu potwierdzającego aktualne posiadane prawa do wykonywania zawodu, kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy)

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Ostrowie Wlkp.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 1B
63-400 Ostrów Wielkopolski
Wydział Spraw Pracowniczych
pokój 004-005

Dodatkowe informacje

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce pracy:
Inspektorat ZUS w Rawiczu
ul. Mikołajewicza 18
62-900 Rawicz

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Barbara Bogacka-Gancarczyk, Miejska Górka