Lekarz orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Toruniu

Nazwa komórki organizacyjnej

Lekarze orzecznicy Zakładu

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń

Województwo

kujawsko-pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Lekarz orzecznik Zakładu

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- lekarz medycyny z tytułem specjalisty
- minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza
Pożądane:
- specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, ortopedia, medycyna rodzinna, medycyna pracy)

Wymagania dodatkowe

- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- chęć rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
- umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
- rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, opanowanie
- umiejętność obsługi pakietu MS Office

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o jakie kandydat się ubiega
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula )

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33/39
87-100 Toruń

Dodatkowe informacje

- możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
- praca na umowę o pracę
- proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
- złożonych dokumentów nie zwracamy,
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
- dokumenty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)