Lekarz orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Koszalinie

Nazwa komórki organizacyjnej

Lekarze orzecznicy Zakładu

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Koszalinie
ul. Fałata 30
75-950 Koszalin

Województwo

zachodniopomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Lekarz orzecznik Zakładu

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe medyczne z tytułem specjalisty
- minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza

Pożądane:
- specjalizacja lekarska: choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy, urologia
- minimum 6 miesięcy pracy związanej z orzecznictwem lekarskim

Wymagania dodatkowe

- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji pisemnych
- umiejętność przekonywania
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- stanowczość/pewność siebie
- opanowanie
- umiejętność stosowania przepisów
- umiejętność obsługi pakietu MS Office

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Wymagane dokumenty

- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o jakie ubiega się kandydat
- CV
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

Termin, do którego należy składać dokumenty

8 czerwca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Koszalinie.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Koszalinie
ul. Fałata 30
75-950 Koszalin
Wydział Spraw Pracowniczych

Dodatkowe informacje

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
- proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
- za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)