Młodszy konsultant COT

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Słupsku

Nazwa komórki organizacyjnej

Centrum Obsługi Telefonicznej w Miastku, Referat Telefonicznej Obsługi Klientów ds. Zasiłków, Prewencji i Rehabilitacji

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Słupsku
Plac Zwycięstwa 8
76-200 Słupsk

Województwo

pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Młodszy konsultant COT

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ubezpieczenia społeczne, ekonomia, administracja, informatyka)
- minimum 6 miesięcy pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi lub minimum 1 rok pracy związanej z obsługą klientów

Wymagania dodatkowe

- znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość przepisów Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa oraz rozporządzeń do tej ustawy
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
- nienaganna dykcja
- umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
- umiejętność współpracy z innymi, komunikatywność
- chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
- orientacja na klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Prowadzi (pod nadzorem starszego konsultanta lub kierownika referatu) telefoniczną obsługę klientów ZUS, w tym w ramach prowadzonych telefonicznych kampanii wychodzących i przychodzących oraz obsługę korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną (email, czat) w ramach COT.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem nazwy stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Słupsku.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Słupsku
Wydział Spraw Pracowniczych
Plac Zwycięstwa 8
76-200 Słupsk

Dokumenty składane osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

Dodatkowe informacje

- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
- proces rekrutacji przewiduje rozmowę kwalifikacyjną
- prosimy o umieszczenie w CV adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne e-mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail)
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Obsługi Telefonicznej w Miastku
ul. Królowej Jadwigi 13
77-200 Miastko

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)