Stanowisko ds. dofinansowania płatników

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Prewencji i Rehabilitacji

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. dofinansowania płatników

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z obsługą prawną lub administracyjno-biurową lub obsługą finansowo/ekonomiczną
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (prawo, administracja, finanse, ekonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy)
- studia podyplomowe (BHP, zarządzanie projektami)

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
- terminowość i rzetelność
- samodzielność i odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
- działanie procesowe/nastawienie na proces
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- innowacyjność
- umiejętność przekonywania
- prowadzenie dyskusji/nastawienie na porozumienie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- weryfikuje poprawność prac realizowanych w Centrach Dofinansowania Płatników w zakresie obsługi wniosków o dofinansowanie, w tym monitoruje poprawność ewidencjonowania danych przez pracowników Centrów
- monitoruje przygotowywanie i przekazywanie przez pracowników Centrów Dofinansowania Płatników umów o dofinansowanie kierowanych do płatników składek
- wydaje zewnętrznym ekspertom dyspozycje wykonania kontroli projektu w trakcie jego realizacji oraz po zakończeniu projektu
- monitoruje wykorzystanie środków finansowych przewidzianych na realizację zadania dotyczącego dofinansowania

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

28 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje

- poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- złożonych dokumentów nie zwracamy
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)