Stanowisko ds. egzekucji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział we Wrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Realizacji Dochodów

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział we Wrocławiu
ul. Pretficza 11
50-930 Wrocław

Województwo

dolnośląskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. egzekucji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- komunikatywność, terminowość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie dochodzenia należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny (z zaznaczeniem stanowiska i komórki organizacyjnej o które ubiega się kandydat)
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział we Wrocławiu
ul. Pretficza 11
50-930 Wrocław
Stanowisko informacji ogólnej (wejście od ulicy Energetycznej)

Dodatkowe informacje

- umowa na czas zastępstwa
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)