Stanowisko ds. egzekucji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Gdańsku

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Realizacji Dochodów

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Województwo

pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. egzekucji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i dokumentacji ubezpieczeniowej
- znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- terminowość
- rzetelność
- samodzielność
- odpowiedzialność
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji pisemnych
- przekonywanie
- obsługa klienta
- umiejętność porwanego wnioskowania
- stanowczość, pewność siebie
- opanowanie
- umiejętność stosowania przepisów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia dochodzenie należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
o jakie ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gdańsku

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
miejsce wykonywania pracy:
Oddział ZUS w Gdańsku
Ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)