Stanowisko ds. egzekucji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Elblągu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Realizacji Dochodów

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Elblągu
ul. Teatralna 4
82-300 Elbląg

Województwo

warmińsko-mazurskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. egzekucji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie egzekucji sądowej
- znajomość technik obsługi klienta
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność zarządzania przepływem informacji
- umiejętność radzenia sobie ze stresem
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- komunikatywność, rzetelność
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie dochodzenia należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie niezbędne i pożądane oraz pożądane doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

28 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Elblągu
ul. Teatralna 4
82-300 Elbląg
Wydział Spraw Pracowniczych

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika
- skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)