Stanowisko ds. egzekucji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS I Oddział w Łodzi

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Realizacji Dochodów w Inspektoracie w Zgierzu

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Łodzi
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź

Województwo

łódzkie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. egzekucji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

niezbędne:
 wykształcenie średnie

pożądane:
 wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
 minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- znajomość Ustawy – Ordynacja Podatkowa
- znajomość Ustawy – Prawo upadłościowe
- znajomość Ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
- nastawienie na wyniki / konsekwencja w działaniu
- terminowość, rzetelność
- samodzielność, odpowiedzialność
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych oraz pisemnych
- działanie procesowe / nastawienie na proces
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność przekonywania
- umiejętność obsługi klienta
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- opanowanie, stanowczość, pewność siebie
- umiejętność stosowania przepisów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia dochodzenie należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

31 maja 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Łodzi
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- otrzymanych dokumentów nie zwracamy
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Zgierzu
Wydział Realizacji Dochodów
ul. Chopina 5
95-100 Zgierz

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)