Stanowisko ds. egzekucji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Sosnowcu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wieloosobowe Stanowisko Realizacji Dochodów w Inspektoracie ZUS w Jaworznie

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział Sosnowiec
ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec

Województwo

śląskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. egzekucji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- nastawienie na wyniki połączone z konsekwencją w działaniu
- terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność
- umiejętność przekazywania informacji ustnych i pisemnych
- umiejętność obsługi klientów
- umiejętność rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie dochodzenia należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

Wymagane dokumenty

- CV, list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie

Termin, do którego należy składać dokumenty

29 czerwca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS Sosnowiec.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział Sosnowiec, ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec, Wydział Spraw Pracowniczych
Pokój Nr 309, Telefon Nr (0-32) 3683488

Dodatkowe informacje

- umowa na czas zastępstwa
- rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 274
43-600 Jaworzno

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Rekrutacja zakończona niepowodzeniem.
Nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania formalne.

Ogłoszenie wyników naboru

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

Rekrutacja zakończona niepowodzeniem.

Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

Nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania formalne.