Stanowisko ds. ewidencji i dokumentacji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Orzecznictwa Lekarskiego

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. ewidencji i dokumentacji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (administracja)
- minimum 6 miesięcy pracy związanej z obiegiem korespondencji

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
- terminowość i rzetelność
- samodzielność i odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
- działanie procesowe/nastawienie na proces
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność przekonywania
- orientacja na klienta
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- stanowczość/pewność siebie
- opanowanie
- umiejętność stosowania przepisów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- rejestruje sprawy indywidualne rozpatrywane w trybie nadzoru nad orzecznictwem lekarskim oraz archiwizuje dokumentację dotyczącą tych spraw
- pozyskuje z oddziałów Zakładu akta i dane niezbędne do rozpatrzenia sprawy w trybie nadzoru
- ewidencjonuje przebieg postępowania w sprawach rozpatrywanych w trybie nadzoru nad wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego w aplikacji WO – Wspomaganie Orzecznictwa
- uczestniczy w przygotowywaniu korespondencji i udzielaniu informacji w sprawach rozpatrywanych w trybie nadzoru
- zapewnia prawidłowy obieg akt spraw rozpatrywanych w trybie nadzoru

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje

- umowa na czas zastępstwa
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- złożonych dokumentów nie zwracamy
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)