Stanowisko ds. ewidencji i dokumentacji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Orzecznictwa Lekarskiego

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. ewidencji i dokumentacji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (administracja)
- minimum 6 miesięcy pracy związanej z obiegiem korespondencji

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
- terminowość i rzetelność
- samodzielność i odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
- działanie procesowe/nastawienie na proces
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność przekonywania
- orientacja na klienta
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- stanowczość/pewność siebie
- opanowanie
- umiejętność stosowania przepisów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- rejestruje sprawy indywidualne rozpatrywane w trybie nadzoru nad orzecznictwem lekarskim oraz archiwizuje dokumentację dotyczącą tych spraw
- pozyskuje z oddziałów Zakładu akta i dane niezbędne do rozpatrzenia sprawy w trybie nadzoru
- ewidencjonuje przebieg postępowania w sprawach rozpatrywanych w trybie nadzoru nad wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego w aplikacji WO – Wspomaganie Orzecznictwa
- uczestniczy w przygotowywaniu korespondencji i udzielaniu informacji w sprawach rozpatrywanych w trybie nadzoru
- zapewnia prawidłowy obieg akt spraw rozpatrywanych w trybie nadzoru

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje

- umowa na czas zastępstwa
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- złożonych dokumentów nie zwracamy
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Katarzyna Oleksiak, Warszawa
Daniel Wasilczyk, Warszawa
Katarzyna Borek, Warszawa
Małgorzata Owczarek, Warszawa
Iwona Komorowska, Gąbin
Emilia Melkowska, Warszawa
Małgorzata Łabęda, Warszawa
Beata Chudzik, Warszawa
Małgorzata Ruszkowska, Warszawa
Anna Poncyliusz, Warszawa
Katarzyna Sadlakowska, Warszawa

Ogłoszenie wyników naboru

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

Emilia Melkowska, Warszawa

Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

Pani Emilia Melkowska ukończyła studia magisterskie na wydziale zarządzania (kierunek: zarządzanie i marketing). Zdobyte doświadczenie zawodowe i umiejętności będą przydatne w pracy na stanowisku do spraw ewidencji i dokumentacji. Postawa zaprezentowana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wskazuje na to, że będzie pracownikiem odpowiedzialnym, gwarantującym samodzielność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała dużą motywację do podjęcia pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na aplikowanym stanowisku.