Stanowisko ds. finansów Funduszy

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Opolu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Finansów

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Opolu
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole

Województwo

opolskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. finansów Funduszy

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, bankowość, administracja)
- minimum 1 rok pracy związanej z finansami lub ekonomią

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość Ustawy o rachunkowości
- znajomość Ustawy o finansach publicznych
- wymagana umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE
- umiejętność współpracy z innymi
- komunikatywność, rzetelność
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- zapewnia bieżącą płynność finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytur Pomostowych w Oddziale
- obsługuje rachunki bankowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Alimentacyjnego w stanie likwidacji w Oddziale, w tym współpracuje z bankami oraz Pocztą Polską w zakresie realizacji świadczeń
- opracowuje dokumenty finansowe, w tym przygotowuje dyspozycje przelewu z rachunków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytur Pomostowych Funduszu Alimentacyjnego w stanie likwidacji na podstawie zatwierdzonych dowodów źródłowych
- realizuje wypłaty świadczeń i innych zobowiązań funduszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z tytułu rozliczenia wpłat z egzekucji oraz przeksięgowań

Wymagane dokumenty

- list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega)
- CV
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

Termin, do którego należy składać dokumenty

30 maja 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS Oddział w Opolu.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Opolu
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole

Dodatkowe informacje

- proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wymaganą wiedzę i predyspozycje
- dokumenty złożone po terminie, niekompletne, niepodpisane, nie będą brane pod uwagę
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania podań zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)