Stanowisko ds. kadrowo-płacowych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Kadrowo-Płacowy

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. kadrowo-płacowych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 1 rok pracy w obszarze kadrowo-płacowym
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo)
  - minimum 1 rok doświadczenia w stosowaniu prawa pracy lub minimum 2 lata pracy związanej z prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
  - znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - znajomość przepisów RODO,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
  - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  - rzetelność połączona z umiejętnością planowania i organizacji pracy własnej.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę kadrową i płacową pracowników jednostki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obsługę innych osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  21 grudnia 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Bydgoszczy.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  Wydział Spraw Pracowniczych
  ul. Św. Trójcy 33
  85-224 Bydgoszcz

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu wiedzy sprawdzającego wymaganą wiedzę oraz rozmowę kwalifikacyjną

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 5-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi
  dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych
  na 4 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy
  wózka inwalidzkiego,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub
  transporter schodowy,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się
  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.