Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Szczecinie

Nazwa komórki organizacyjnej

Samodzielny Referat Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Gryfinie

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin

Województwo

zachodniopomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, administracja prawo)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej Ustawy
- znajomość podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenie
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- znajomość Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność obsługi aplikacji interakcyjnych
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- komunikatywność, rzetelność, asertywność
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- orientacja na klienta
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie obsługi spraw ubezpieczonych.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana Klauzula”)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
niezbędne i pożądane oraz pożądane doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Szczecinie.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin

Dodatkowe informacje

- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą
rozpatrywane
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- oferty bez własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym nie będą
rozpatrywane
- w liście motywacyjnym proszę podać numer ogłoszenia znajdujący się na pasku adresowym strony www.zus.pl
- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
ul. Łużycka 3
Gryfino

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)