Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Rzeszowie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Przemyślu

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rzeszowie
Al. Piłsudskiego 12
35-075

Województwo

podkarpackie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, prawo, administracja, gospodarka)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy,
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- komunikatywność
- rzetelność
- nastawienie na wyniki
- terminowość
- samodzielność
- odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji ustnych
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia obsługę spraw ubezpieczonych.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce: Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (tzn. kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rzeszowie
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pokój 26
Telefon kontaktowy: 17-8675025
lub w Sekretariacie Inspektoratu ZUS w Przemyślu
ul. Brodzińskiego 6
37-700 Przemyśl

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
- na proces rekrutacji składa się: test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
Miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Przemyślu
Ul. Brodzińskiego 6
37-700 Przemyśl

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)