Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Radomiu

Nazwa komórki organizacyjnej

Samodzielny Referat Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Grójcu

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Radomiu
ul. Czachowskiego 21A
26-600 Radom

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość zasad podlegania, ustalania wysokości i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu wobec płatników składek i ubezpieczonych
- znajomość obsługi pakietu MS Office
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
- rzetelność, komunikatywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia obsługę spraw ubezpieczonych.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór w rubryce Wymagana klauzula)

Termin, do którego należy składać dokumenty

30 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Radomiu.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Radomiu
Wydział Spraw Pracowniczych, pokój 304 , tel. (48) 3856367
ul. Czachowskiego 21A
26-600 Radom

Dodatkowe informacje

- umowa na czas zastępstwa
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumentacja niekompletna lub złożona po terminie nie będzie rozpatrywana
- skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu poczty elektronicznej) tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- proces rekrutacji przewiduje test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)