Stanowisko ds. koordynacji procesów i usług w pionie dochodów

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS II Oddział w Warszawie

Nazwa komórki organizacyjnej

Samodzielny Referat Koordynacji Usług Dochodowych

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. koordynacji procesów i usług w pionie dochodów

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (prawo, ekonomia, zarządzanie, administracja, nauki społeczne)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość przepisów Ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- wymagana zaawansowana znajomość MS Excel
- umiejętność współpracy z innymi
- terminowość, rzetelność, odpowiedzialność
- umiejętność poprawnego wnioskowania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- koordynuje i monitoruje prawidłowość realizacji procesów i usług dochodowych
- bada efektywność i spójność procesów w pionie dochodów oraz rekomenduje działania w zakresie ich optymalizacji
- przygotowuje i analizuje zbiorcze raporty, sprawozdania i analizy w pionie dochodów na podstawie danych przekazanych z komórek merytorycznych

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, w razie możliwości ze wskazaniem adresu e-mail lub nr telefonu
- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula).

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
Wydział Spraw Pracowniczych, pokój 435
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Dokumenty składane osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

Dodatkowe informacje

- dokumenty aplikacyjne są przyjmowane w godzinach od 8 do 14
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).