Stanowisko ds. koordynacji procesów i usług w pionie dochodów

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS I Oddział w Poznaniu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wieloosobowe Stanowisko Koordynacji Usług Dochodowych

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań

Województwo

wielkopolskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. koordynacji procesów i usług w pionie dochodów

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- minimum 2 lata stażu pracy ogółem
- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ubezpieczeń społecznych
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (prawo, ekonomia, zarządzanie, administracja, nauki społeczne)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- podstawowa znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
- podstawowa znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
- podstawowa znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
- umiejętność obsługi pakietu MS Office,
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu,
- terminowość, rzetelność,
- samodzielność, odpowiedzialność,
- działanie procesowe/nastawienie na proces,
- poprawne przekazywanie informacji ustnych oraz pisemnych,
- umiejętność podejmowania decyzji,
- umiejętność rozwiązywania problemów,
- umiejętność przekonywania,
- stanowczość, pewność siebie,
- umiejętność współpracy zespołowej,
- umiejętność stosowania przepisów oraz poprawnego wnioskowania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia prawidłową realizację procesów i procedur oraz przygotowanie zbiorczych raportów i sprawozdawczości w zakresie nadzorowanych usług i procesów w pionie dochodów.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega oraz numeru oferty: 55/2018
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce: Wymagana klauzula)
- kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Poznaniu.

Miejsce składania dokumentów

I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu
Wydział Spraw Pracowniczych pok. 226
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniona,
- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)