Stanowisko ds. koordynacji procesów i usług w pionie dochodów

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa komórki organizacyjnej

Wieloosobowe Stanowisko ds. koordynacji usług dochodowych

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 1 B
63-400 Ostrów Wielkopolski

Województwo

wielkopolskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. koordynacji procesów i usług w pionie dochodów

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- minimum 2 lata stażu pracy ogółem
- minimum 2 lata stażu pracy w obszarze ubezpieczeń społecznych

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (prawo, ekonomia, zarządzanie, administracja, nauki społeczne)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
- nastawienie na wyniki / konsekwencja w działaniu
- terminowość, rzetelność
- samodzielność, odpowiedzialność
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych oraz pisemnych
- działanie procesowe / nastawienie na proces
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiazywania problemów
- innowacyjność
- umiejętność przekonywania
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- umiejętność stosowania przepisów prawa
- umiejętność współpracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia prawidłową realizację procesów i procedur oraz przygotowanie zbiorczych raportów i sprawozdawczości w zakresie nadzorowanych usług i procesów w pionie dochodów.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

Termin, do którego należy składać dokumenty

28 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 1B
63-400 Ostrów Wielkopolski
Wydział Spraw Pracowniczych
pokój 004-005

Dodatkowe informacje

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)