Stanowisko ds. obsługi korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Siedlcach

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji w Inspektoracie ZUS w Mińsku Mazowieckim

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Siedlcach
ul. Browarna 12
08-110 Siedlce

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. obsługi korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe
- minimum 1 rok pracy związanej z obsługą kancelaryjną

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- znajomość zagadnień przepisów prawa pocztowego
- znajomość przepisów KPA w zakresie załatwiania spraw, doręczania,
terminów i przyjmowania skarg i wniosków.
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- rzetelność, terminowość
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność stosowania przepisów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia obsługę wpływającej i wychodzącej korespondencji, w tym w ramach kanałów elektronicznych.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
o jakie kandydat się ubiega)
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w
rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane niezbędne i
pożądane wykształcenie, doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

29 czerwca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Siedlcach.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Siedlcach
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Browarna 12
08-110 Siedlce
pokój 116
kontakt telefoniczny:
25 640-16-98

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
- rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- prosimy o umieszczenie w CV adresu e-mail oraz numeru telefonu
kontaktowego
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki
organizacyjnej ZUS w Siedlcach
- skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku
adresu e-mail) tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 84

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Edyta Dybkowska, Targówka
Joanna Gaszewska-Mlonek, Strzała
Anna Jastrzębska, Mińsk Mazowiecki
Katarzyna Kubasińska, Mińsk Mazowiecki
Jakub Makowski, Budy Barcząckie
Ireneusz Matysiewicz, Turów
Wioletta Nowak, Zamienie
Katarzyna Olędzka, Siedlce