Stanowisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Bielsku-Białej

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji w Inspektoracie w Żywcu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  Ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - minimum 1 rok pracy związanej z obsługą klientów lub obsługą spraw płatników składek i ubezpieczonych
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (polityka społeczna, prawo, administracja, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, pedagogika)
  - 2 lata pracy związanej z obsługą spraw płatników składek i ubezpieczonych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność
  - opanowanie, poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych
  - przekonywanie, stanowczość/pewność siebie

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę klientów w zakresie spraw płatników składek i ubezpieczonych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody
  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 stycznia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS O/Bielsko-Biała

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia aplikacji przyjmuje się datę wpływu do jednostki organizacyjnej)
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:

  Inspektorat ZUS w Żywcu
  Ul. Piernikarska 2
  34-300 Żywiec

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  ☐ polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  ☐ wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  ☐ konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  ☐ w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.