Stanowisko ds. obsługi postępowania orzeczniczego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Sosnowiec
  ul. Partyzantów 1
  41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi postępowania orzeczniczego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, prawo, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy biurowej

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS i rozporządzeń do tej ustawy
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki połączone z konsekwencją w działaniu
  - umiejętność przekazywania informacji ustnych i pisemnych
  - terminowość, rzetelność
  - samodzielność, odpowiedzialność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę postępowań o wydanie orzeczenia lub opinii przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu oraz postępowań o nadanie, cofnięcie i wygaszenie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, współpracę z konsultantami, zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym na badanie, obsługę skierowań na rehabilitację leczniczą oraz obsługę zadań z zakresu prewencji wypadkowej.

 • Wymagane dokumenty

  - CV, list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  22 listopada 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS Sosnowiec.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Sosnowiec, ul. Partyzantów 1
  41-200 Sosnowiec, Wydział Spraw Pracowniczych
  Pokój Nr 308, Telefon Nr (0-32) 3683488

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas zastępstwa
  - poszukujemy 3 kandydatów na stanowisko
  - rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.
  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek III-piętrowy z windą,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na II piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.