Stanowisko ds. obsługi postępowania orzeczniczego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi postępowania orzeczniczego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, prawo, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy w pracy biurowej

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość
  - rzetelność
  - samodzielność
  - odpowiedzialność
  - przekazywanie informacji ustnych oraz pisemnych
  - działanie procesowe/nastawienie na proces
  - rozwiązywanie problemów
  - poprawne wnioskowanie
  - opanowanie
  - umiejętność stosowania przepisów
  - obsługa klienta

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę:
  - postępowań o wydanie orzeczenia lub opinii przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu
  - postępowań o nadanie, cofnięcie i wygaszenie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich,
  Współpracuje z konsultantami, pokonuje zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym na badanie. Obsługuje skierowanie na rehabilitację leczniczą oraz obsługuje zadania z zakresu prewencji wypadkowej

 • Wymagane dokumenty

  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy wg regulaminu organizacyjnego, o które ubiega się kandydat
  - CV
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 grudnia 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS II Oddział w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 408
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

  Dokumenty składane osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - nabór będzie obejmował test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

  Miejsce wykonywania pracy:
  ul. Senatorska 6/8
  00-082 Warszawa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych (w przypadku szkoleń organizowanych poza miejscem pracy),
  - budynek 3 - piętrowy z windą oraz pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze i I piętrze,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.