Stanowisko ds. obsługi środowiska przedprodukcyjnego

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Rozwoju Usług IT

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. obsługi środowiska przedprodukcyjnego

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
- minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT
- minimum 2 lata stażu pracy
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (informatyka, zarządzanie, elektronika, teleinformatyka)
- minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem eksploatacją systemu informatycznego

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- podstawy SQL
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
- terminowość i rzetelność
- samodzielność i odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
- działanie procesowe/nastawienie na proces
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- opanowanie i asertywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- bierze udział w planowaniu i zarządzaniu środowiskami przedprodukcyjnymi w Zakładzie
- bierze udział w przygotowaniu środowiska przedprodukcyjnego do testów dla wdrażanych usług IT
- odpowiada za koordynacje badań przedprodukcyjnych w ramach Zakładu
- przygotowuje i monitoruje badania przedprodukcyjne realizowane w ramach Zakładu
- uczestniczy w pracach nad rozwojem badań przedprodukcyjnych w Zakładzie
- uczestniczy w rozwoju oprogramowań wspomagających badania przedprodukcyjne w Zakładzie
- opracowuje i wdraża zasady i procedury w zakresie środowiska przedprodukcyjnego

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
- kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- złożonych dokumentów nie zwracamy
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)