Stanowisko ds. obsługi świadczeniobiorców

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Świadczeń Emerytalno- Rentowych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi świadczeniobiorców

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 1 rok pracy związanej z realizacją przepisów emerytalno-rentowych

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ubezpieczenia społeczne, zarządzanie, administracja, ekonomia, prawo, nauki społeczne)
  - studia podyplomowe (polityka społeczna, administracja, ekonomia, finanse)

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  - działanie procesowe/nastawienie na proces
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność przekonywania
  - orientacja na klienta
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - udziela informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących prawa do świadczeń, zmiany uprawnień oraz zasad ustalania wysokości świadczeń i ich wypłaty osobom indywidualnym, płatnikom składek, instytucjom i organizacjom społecznym
  - obsługuje skargi i wnioski klientów wpływające do Departamentu oraz interwencje podejmowane przez posłów i senatorów
  - udziela wyjaśnień i pomocy TJO w załatwianiu skomplikowanych spraw indywidualnych w celu zapewnienia stosowania jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów
  - analizuje przyczyny skarg i pism w sprawach świadczeń długoterminowych oraz przedstawia wnioski w tym zakresie
  - nadzoruje realizację postanowień wynikających z umowy o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym z 9 października 1975 r. między Republiką Federalną Niemiec a Polską
  - opracowuje projekty broszur i poradników kierowanych do ubezpieczonych i świadczeniobiorców
  - opiniuje, weryfikuje i uzupełnia projekty opracowań jednolitych zasad dotyczących ustalania prawa i wysokości świadczeń długoterminowych oraz wdraża je w TJO
  - opracowuje informacje i wyjaśnienia dla potrzeb udostępnienia mediom w sprawach świadczeń długoterminowych
  - monitoruje i zarządza ryzykiem operacyjnym w zakresie obsługi świadczeniobiorców

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 732459
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 stycznia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.