Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS II Oddział w Warszawie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie Praga Północ

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia społeczne)
- minimum 2 lata pracy związanej ze świadczeniami emerytalno-rentowymi

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- komunikatywność
- orientacja na klienta
- rzetelność
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
o jakie ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
Wydział Spraw Pracowniczych, pokój 435
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Dokumenty składane osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

Dodatkowe informacje

- dokumenty aplikacyjne są przyjmowane w godzinach od 8 do 14
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Miejsce pracy:
Inspektorat ZUS Warszawa-Praga Północ
ul. 11 Listopada 15 A
03-446 Warszawa

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Hanna Matuszek, Warszawa
Alicja Onieszczuk, Warszawa
Magda Puchalska, Warszawa
Sandra Sowa, Warszawa