Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS I Oddział w Poznaniu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych-1 w Inspektoracie ZUS w Poznaniu

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań

Województwo

wielkopolskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
- minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy,
- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
- znajomość przepisów Kpa w zakresie prowadzenia postępowania nie uregulowanego ustawą o emeryturach i rentach z FUS,
- znajomość ustawy o emeryturach kapitałowych,
- znajomość ustawy o świadczeniach przedemerytalnych,
- umiejętność obsługi pakietu MS Office,
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu,
- terminowość, rzetelność,
- samodzielność, odpowiedzialność,
- poprawne przekazywanie informacji ustnych oraz pisemnych,
- działanie procesowe/nastawienie na proces,
- umiejętność podejmowania decyzji,
- umiejętność rozwiązywania problemów,
- przekonywanie,
- poprawne wnioskowanie,
- stanowczość/pewność siebie, opanowanie,
- umiejętność stosowania przepisów,
- umiejętność obsługi klienta.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega oraz numeru oferty: 246/2017
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce: Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (świadectwo szkoły średniej, dyplom) i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Poznaniu.

Miejsce składania dokumentów

I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Spraw Pracowniczych pok. 226
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
- miejsce wykonywania pracy: Inspektorat ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28,
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniona,
- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)