Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Chorzowie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Chorzowie
ul. Dąbrowskiego 45
41-500 Chorzów

Województwo

śląskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, zarządzania, ubezpieczenia)
- minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do ustawy
- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do ustawy
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- umiejętność współpracy z innymi
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- umiejętność stosowania przepisów
- orientacja na klienta
- rzetelność, odpowiedzialność, terminowość
- nastawienie na wyniki / konsekwencja w działaniu
- działanie procesowe / nastawienie na proces
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji pisemnych i ustnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Wymagane dokumenty

- CV
- odręcznie podpisany list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej, stanowiska pracy oraz, o które ubiega się kandydat
- oświadczenie z odręcznie podpisaną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (oświadczenie do pobrania poniżej w rubryce Wymagana klauzula
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Chorzowie.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Chorzowie
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Dąbrowskiego 45
41-500 Chorzów
Dokumenty dostarczone osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- umowa na czas zastępstwa
- na kopercie, w której znajduje się oferta pracy prosimy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – umowa na czas zastępstwa"
- dokumentacja niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
(w przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą tradycyjną, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej)
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)