Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Krakowie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS Kraków - Krowodrza

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków

Województwo

małopolskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia społeczne)
- minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe

- znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
- znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej Ustawy
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- rzetelność, sumienność, komunikatywność, orientacja na klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (tzn. kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków
Stanowisko Informacja ogólna /Dziennik Podawczy

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa
- skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
Inspektorat Kraków – Krowodrza
ul. Świętokrzyska 12
30-015 Kraków

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)