Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Bydgoszczy

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Bydgoszczy
ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

Województwo

kujawsko-pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
- minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe

- znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych
- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska i komórki, o które kandydat się ubiega
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Bydgoszczy.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Św. Trójcy 33
85-224 Bydgoszcz

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu wiedzy sprawdzającego wymaganą wiedzę
- miejsce wykonywania pracy:
Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych
ul. M. Konopnickiej 18A, Bydgoszcz

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)