Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS I Oddział w Łodzi

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych 1

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Łodzi
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź

Województwo

łódzkie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

niezbędne:
 wykształcenie średnie
pożądane:
 wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
 minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
i rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość zasad naliczania kapitału początkowego
- znajomość ustawy o emeryturach kapitałowych
- znajomość ustawy o emeryturach pomostowych
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie postępowania nie uregulowanego ustawą o emeryturach i rentach z FUS
- znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
- nastawienie na wyniki / konsekwencja w działaniu
- terminowość, rzetelność
- samodzielność, odpowiedzialność
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych oraz pisemnych
- działanie procesowe / nastawienie na proces
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność przekonywania
- umiejętność obsługi klienta
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- opanowanie, stanowczość, pewność siebie
- umiejętność stosowania przepisów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

31 maja 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Łodzi
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź

Dodatkowe informacje

umowa na czas określony w celu zastępstwa
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- otrzymanych dokumentów nie zwracamy
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)