Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Toruniu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń

Województwo

kujawsko-pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
- minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- komunikatywność
- terminowość
- rzetelność
- nastawienie na wyniki
- samodzielność
- odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji ustnych
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce: Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz świadectwo dojrzałości

Termin, do którego należy składać dokumenty

30 maja 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń
Wydział Spraw Pracowniczych
pokój 225

Dodatkowe informacje

- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Grudziądzu
ul. Wybickiego 39
86-300 Grudziądz
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
- oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)