Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie w Bochni

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tarnowie
  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość zasad naliczania kapitału początkowego
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność pracy w zespole
  - stanowczość, opanowanie, orientacja na klienta,
  - umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
  - umiejętność stosowania przepisów
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem stanowiska, o które kandydat się ubiega, ze wskazaniem adresu e-mail i nr telefonu
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  24 października 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tarnowie
  Samodzielny Referat Spraw Pracowniczych
  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa za długotrwale nieobecnego pracownika
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane
  - za datę złożenia aplikacji przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej – w przypadku dokumentów przesłanych pocztą
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - wyboru kandydata dokonuje się poprzez zastosowanie następujących narzędzi doboru: selekcja dokumentów, test sprawdzający wiedzę oraz rozmowa rekrutacyjna
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Bochni
  ul. Kazimierza Wielkiego 48
  32-700 Bochnia

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.