Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Bielsku-Białej

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie w Cieszynie

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  Ul. Krasińskiego 34,36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe
  - 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność
  - opanowanie, poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych
  - przekonywanie, stanowczość/pewność siebie

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń,
  w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody
  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 listopada 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS O/Bielsko-Biała

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Krasińskiego 34,36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Dodatkowe informacje

  - do obsadzenia 3 etaty
  - umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia aplikacji przyjmuje się datę wpływu do jednostki organizacyjnej)
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Cieszynie
  ul. Bielska 29
  43-400 Cieszyn

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek ...-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na ... piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Joanna Kulesza-Łazarczyk, Cieszyn
  Estera Lipa, Kaczyce
  Anna Pieszka, Cieszyn
  Patrycja Stercuła, Kończyce Wielkie
  Agnieszka Wacławik, Hażlach
  Karolina Żur, Dębowiec