Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Siedlcach

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS w Mińsku Mazowieckim

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Siedlcach
  ul. Browarna 12
  08-110 Siedlce

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja,
  ubezpieczenia)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
  Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość przepisów KPA
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - rzetelność, terminowość
  - orientacja na klienta
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
  o jakie kandydat się ubiega)
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w
  rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane niezbędne i
  pożądane wykształcenie, doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 stycznia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Siedlcach.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Siedlcach
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Browarna 12
  08-110 Siedlce
  pokój 116
  kontakt telefoniczny:
  25 640-16-98

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  - rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - prosimy o umieszczenie w CV adresu e-mail oraz numeru telefonu
  kontaktowego
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki
  organizacyjnej ZUS w Siedlcach
  - skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku
  adresu e-mail) tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Mińsku Mazowieckim
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  ul. Warszawska 84

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.