Stanowisko ds. organizacji i analiz

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Elblągu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Organizacji i Analiz

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Elblągu
  ul. Teatralna 4
  82-300 Elbląg

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. organizacji i analiz

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 2 lata stażu pracy w obszarze organizacji i zarzadzania, ubezpieczeń społecznych, obsługi prawnej, ekonomii, administracji publicznej

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (organizacja i zarządzanie, administracja, ekonomia, prawo, statystyka)
  - minimum 1 rok pracy związanej z organizacją i zarzadzaniem, ubezpieczeniami społecznymi lub pracy biurowej związanej z obsługa prawną

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  - działanie procesowe/nastawienie na proces
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność przekonywania
  - orientacja na klienta, opanowanie
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - stanowczość/pewność siebie
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia projektowanie i utrzymanie optymalnej struktury organizacyjnej oddziału oraz podległych terenowych jednostek organizacyjnych (TJO).

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
  - kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie niezbędne i pożądane oraz niezbędne i pożądane doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  21 grudnia 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Elblągu
  ul. Teatralna 4
  82-300 Elbląg
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  z dopiskiem "OFERTA PRACY"

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika
  - skontaktujemy się z osobami, które spełniają niezbędne wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek pięciokondygnacyjny / czteropiętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujące się
  na parterze budynku,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na czwartym piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się podjazd,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.