Stanowisko ds. orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Bielsku-Białej

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie w Cieszynie

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Bielsku-Białej
Ul. Krasińskiego 34,36
43-350 Bielsko-Biała

Województwo

śląskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. orzecznictwa

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja)
- 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność
- opanowanie, poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia stosowanie jednolitych zasad dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru, wysokości i zasady finansowania składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady i terminy ich opłacania.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS O/Bielsko-Biała

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Krasińskiego 34,36
43-350 Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje

- umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia aplikacji przyjmuje się datę wpływu do jednostki organizacyjnej)
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Cieszynie
Ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)