Stanowisko ds. orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Elblągu

Nazwa komórki organizacyjnej

Samodzielny Referat Ubezpieczeń i Składek, Inspektorat Iława

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Elblągu
ul. Teatralna 4
82-300 Elbląg

Województwo

warmińsko-mazurskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. orzecznictwa

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- znajomość zasad korygowania dokumentów ubezpieczeniowych
- znajomość obsługi programu Płatnik
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- rzetelność, sumienność, komunikatywność, orientacja na klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia stosowanie jednolitych zasad dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru, wysokości i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady i terminy ich opłacania.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane niezbędne wykształcenie i pożądane oraz pożądane doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Elblągu
ul. Teatralna 4
82-300 Elbląg
Wydział Spraw Pracowniczych
z dopiskiem "OFERTA PRACY"

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika
- skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
Miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat Iława
ul. Wiejska 1
14-200 Iława

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)